Tư vấn chia tách doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức lại cơ cấu của mình. Chia tách doanh nghiệp chính là một trong những cách thức tổ chức lại doanh nghiệp. Vậy các vấn đề pháp lý liên quan đến chia tách doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Tư vấn chia tách doanh nghiệp
Tư vấn chia tách doanh nghiệp

1. Khái quát về doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp là tổ chức có trụ sở giao dịch, có tên và tài sản riêng để hoạt động thương mại độc lập và phải có đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động mang tính độc lập vì doanh nghiệp thực hiện hành vi thương mại theo ý chí chủ quan của mình mà không chịu sự áp đặt của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

2. Một số vấn đề pháp lý về chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp được chia thành hai hay nhiều doanh nghiệp mới và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị chia. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị chia được chuyển giao cho các doanh nghiệp mới.

Chia doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở quyền tự do kinh doanh nên chỉ được tiến hành khi có quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp mà không có việc chia doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước.

Các vấn đề liên quan đến việc chia doanh nghiệp sẽ bao gồm:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị chia và tên các doanh nghiệp chuẩn bị thành lập.

– Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ công ty.

– Phương án sử dụng lao động.

– Thời hạn chia công ty.

– Cách thức phân chia…

Về cách thức chia doanh nghiệp: Chia doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Việc chia doanh nghiệp tiến hành theo cách thức chia các cổ đông, thành viên công ty và tài sản công ty thành hai hay nhiều công ty mới bằng cách chia một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp, cổ phần cùng tài sản của các cổ đông cho công ty mới.

Thủ tục chia doanh nghiệp:

– Chủ sở hữu công ty quyết định phương án chia doanh nghiệp và thông qua Nghị quyết chia công ty.

– Thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh của công ty mới.

– Thực hiện phân chia doanh nghiệp theo phương án đã quyết.

– Tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới và cập nhật tình trạng của doanh nghiệp bị chia trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về trách nhiệm tài sản sau khi chia doanh nghiệp: sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại. Trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động hay các nghĩa vụ khác thuộc về trách nhiệm của các công ty mới phải cùng liên đới chịu hoặc thỏa thuận với các chủ thể có liên quan để một trong số các công ty mới thực hiện các nghĩa đó.

3. Một số vấn đề pháp lý về tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp mà một doanh nghiệp được tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mà doanh nghiệp bị tách không chấm dứt sự tồn tại.

Tách doanh nghiệp dẫn đến việc giảm quy mô doanh nghiệp do một bộ phận vốn, bộ phận tài sản, thành viên chuyển sang doanh nghiệp mới là doanh nghiệp được tách.

Việc tách doanh nghiệp cũng do chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định về phương thức tách, cách thức tách, xử lý tài sản sau khi tách và các vấn đề khác có liên quan như phương án sử dụng lao động, tên công ty được tách, quyền và nghĩa vụ sau khi tách…

Về cách thức tách doanh nghiệp: tương tự như cách thức chia doanh nghiệp, áp dụng đối với công ty TNHH và công ty cổ phần, được tiến hành theo cách thức là một phần hoặc toàn bộ vốn góp của một hoặc một số thành viên, cổ đông công ty cùng với tài sản tương ứng được chuyển sang cho công ty mới.

Về thủ tục tách doanh nghiệp:

– Chủ sở hữu quyết định việc tách doanh nghiệp.

– Thông qua Điều lệ và bầu các chức doanh của công ty mới.

– Thực hiện phương án tách doanh nghiệp đã được phê duyệt.

– Tiến hành đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới.

– Tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bị tách.

Về trách nhiệm tài sản sau khi tách doanh nghiệp: công ty bị tách và công ty được tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chia, tách doanh nghiệp đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, tuy nhiên bản chất mỗi phương thức khác nhau nên mỗi phương thức đều có ưu nhược điểm riêng. Việc nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được phương thức tổ chức lại doanh nghiệp phù hợp.

Nếu bạn còn băn khoăn về vấn đề chia tách doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay tổng đài 1900.6199 để được tư vấn miễn phí với đội ngũ chuyên viên đầy nhiệt tình và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256